Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.
Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα ΟΦΕΙΛΕΙ να ΜΗ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας διαγράφουν τις σχετικές πληροφορίες. Επίσης, οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών της.

Προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το δίκτυο

Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του ηλεκτρονικού καταστήματος από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα - Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας .
Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της εταιρείας. Οι διαχειριστές του καταστήματος μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφουν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνουν σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη κατά την επιλογή ορισμένων υπηρεσιών και υποσέλιδων του δικτυακού τόπου ΜΟΝΟ εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει την αντίστοιχη επιλογή κατα την εισαγωγή των στοιχείων του στις παραπάνω ιστοσελίδες.

Links to 3rd Party Websites ("Δεσμοί")

Το παρόν web site περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί οι τόποι ακολουθούν .

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.
Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον δικτυακό τόπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον δικτυακό τόπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περιορισμός ευθύνης του δικτυακού τόπου

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.
Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου αρνούνται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν εγγυώνται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου.

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν ευθύνονται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη / χρήστη και την εταιρεία παροχής αγαθών. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η παρούσα ιστοσελίδα ή οι διαχειριστές της σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή. Τέλος, η υπογραφή του χρήστη κατα την παραλαβή των αγαθών, που αποκτώνται μέσω της παρούσης ιστοσελίδας, δηλώνει ότι τα προϊόντα παρελήφθησαν σύμφωνα με την παραγγελία του πελάτη/επισκέπτη/χρήστη.
Στην περίπτωση που η παραγγελία έχει σταλεί λανθασμένα, ο πελάτης δεν πρέπει να υπογράφει σε καμία περίπτωση και τα προϊόντα επιστρέφουν στην έδρα της εταιρείας με έξοδα και ευθύνη της .

Το www.e-kreopoleio.gr ή Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ" επιφυλάσσει το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών που εφαρμόζονται στα προϊόντα της ιστοσελίδας του σε οποιαδήποτε στιγμή αλλά δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τιμές που αναγράφονταν κατά τη στιγμή της παραγγελία σας, αφού υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία.

Το www.e-kreopoleio.gr ή Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ", δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες

Το www.e-kreopoleio.gr ή Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ", δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Το www.e-kreopoleio.gr ή Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ", δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της.
Το www.e-kreopoleio.gr ή Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ" , υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:
(1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα
(2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Το www.e-kreopoleio.gr ή Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ"  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα με τους οποίους θα θεωρείτε ότι συμφωνείτε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας..
Το www.e-kreopoleio.gr ή Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ"  μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Το www.e-kreopoleio.gr ή Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ" , οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το www.e-kreopoleio.gr ή Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ" είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Πως θα επιβεβαιώσω την ταυτότητα και την ασφάλεια της εμπορικής ιστοσελίδας που επισκέπτομαι;
Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που μεριμνά για την ασφάλεια των πελατών του θα χρησιμοποιεί και θα αναφέρει ρητά όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφάλειας καθώς και θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την πιστοποίηση της ταυτότητας του. Πριν προχωρήσετε στη συναλλαγή σας ελέγξτε προσεκτικά στην ιστοσελίδα του για την ταυτότητά του και τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιεί. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την "ταυτότητα" της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος που επισκέπτεστε, αναζητώντας την μέσα από μητρώα του Internet (π.χ. τη διεθνή βάση δεδομένων www.whois.net, τη βάση ελληνικών καταχωρήσεων νwww.hostmaster.gr/cgi-bin/webwhois). Εκεί θα βρείτε σε ποιόν ακριβώς έχει κατοχυρωθεί το ηλεκτρονικό κατάστημα, δηλ. ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Μπορείτε ακόμα να αναζητήσετε την ύπαρξη ενός ειδικού σήματος στην ιστοσελίδα που πιστοποιεί την ταυτότητά της. Ακόμα χρήσιμο θα ήταν πριν προβείτε σε αγορές να επικοινωνήσετε με τον τηλεφωνικό αριθμό του φυσικού καταστήματος (είναι υποχρεωτική η αναγραφή του στην ιστοσελίδα) για να διαπιστώσετε πως όντως πρόκειται για το κατάστημα που έχετε επιλέξει. Όσον αφορά την ασφάλεια, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια σειρά από "συστήματα ασφαλείας" προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών του μαζί σας, όπως: Μια ψηφιακή ταυτότητα (digital ID) από κάποιο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (οι ψηφιακές ταυτότητες επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του συναλλασσομένου εμπόρου). Ένα πρωτόκολλο ασφαλείας (π.χ., Secure Socket Layer - SSL, ή Secure Electronic Transaction - SEΤ). Μια ασφαλή σύνδεση. Προτού δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας επιβεβαιώστε πως χρησιμοποιείτε ασφαλή σύνδεση βλέποντας στην οθόνη σας, στην περιοχή της διαδικτυακής διεύθυνσης το σύμβολο https://. Η ύπαρξη αυτού του συμβόλου παρέχει πρόσθετη εξασφάλιση. Οι έλεγχοι για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει να γίνονται ανεξάρτητα από το αν η πρόσβασή μας στο Διαδίκτυο γίνεται από τον υπολογιστή, από κινητό τηλέφωνο (π.χ. WAP) ή από την διαλογική (interactive) τηλεόραση. Επιπλέον, πρέπει να έχουμε υπ' όψη πως οι αγορές μέσω κινητών τηλεφώνων της παρούσης γενιάς εισάγουν ένα διαφορετικό βαθμό επικινδυνότητας λόγω και της ασύρματης μετάδοσης γι' αυτό και πρέπει να προσπαθούμε να ενημερωθούμε για την ασφάλεια των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου αυτού του τύπου.

Μπορώ να εμπιστευθώ τα στοιχεία της πιστωτικής μου κάρτας στο Διαδίκτυο;
Πολλοί διστάζουμε να δώσουμε τον αριθμό της πιστωτικής μας κάρτας σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ακόμη και αν μας είναι γνωστό και καθιερωμένο. Ο δισταγμός αυτός είναι κυρίως ψυχολογικός αφού υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να προσέξει κανείς, όμως η φιλολογία που έχει αναπτυχθεί περί τεραστίου προβλήματος ασφάλειας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως προκύπτει από τη διεθνή εμπειρία, μικρό ποσοστό των κρουσμάτων απάτης που αφορούν σε κάρτες, έχουν σχέση με τις διαδικτυακές συναλλαγές. Σήμερα, τα ηλεκτρονικά καταστήματα, με την κρυπτογράφηση των δεδομένων (καθώς και με την υιοθέτηση των ψηφιακών υπογραφών στο σύντομο μέλλον) μειώνουν σημαντικά τις περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης. Ακόμη όμως και στη σπάνια περίπτωση που παρατηρήσετε στην πιστωτική σας κάρτα χρέωση που δεν έχετε κάνει, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την τράπεζα που εξέδωσε την πιστωτική σας κάρτα και να ζητήσετε να ακυρωθεί η συναλλαγή. Η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να ερευνήσει τη καταγγελία σας και ακολούθως να ενεργήσει με τρόπο ανάλογο που πράττει στις συμβατικές συναλλαγές. Εφόσον το αίτημά σας είναι δικαιολογημένο, θα σας επιστρέψει τα χρήματα. Όμως προσοχή: Το αίτημα σας για ακύρωση της χρέωσης θα πρέπει να γίνει μέσα σε εύλογη προθεσμία (που καθορίζεται στη σύμβαση που έχετε κάνει με τον φορέα της πιστωτικής κάρτας). Γι αυτό το λόγο θα πρέπει απαραίτητα να ελέγχετε προσεκτικά τα μηνιαία εκκαθαριστικά της κάρτας σας (αυτή η συμβουλή ισχύει για όλες τις συναλλαγές που κάνετε με πιστωτική κάρτα, ηλεκτρονικές και μη). Αν παρόλα αυτά συνεχίζετε να είστε επιφυλακτικοί στο να δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, μπορείτε να προχωρήσετε στην συναλλαγή, ζητώντας να πληρώσετε με εναλλακτικούς τρόπους, όπως είναι η αντικαταβολή ή η μετάδοση του αριθμού της κάρτας σας μέσω fax σε αρμόδιο υπάλληλο της επιχείρησης. Ακόμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τράπεζα σας σχετικά με τις νέες πιστωτικές κάρτες περιορισμένης χρέωσης, ένα προϊόν που πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσει και στην ελληνική αγορά.

Ποια προσωπικά μου δεδομένα έχω δικαίωμα να διαφυλάξω από κάθε χρήση;
Οι ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται και στο δικτυακό περιβάλλον. Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι "ελεύθερο εμπόρευμα". Η συλλογή και η επεξεργασία τους επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία για τη συναλλαγή και στο μέτρο που είναι αυτά αναγκαία και κατάλληλα/σχετικά για/με τους σκοπούς της συναλλαγής. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και να διατηρούνται μόνο όσο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης συναλλαγής. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένη συναλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, αφού προηγουμένως ενημερωθείτε για τον σκοπό, τις κατηγορίες των δεδομένων κ.λπ.. Η προηγούμενη συγκατάθεσή σας είναι απαραίτητη και στην περίπτωση που το ηλεκτρονικό κατάστημα ή ηλεκτρονική επιχείρηση θέλει να διαβιβάσει τα δεδομένα που σας αφορούν σε τρίτους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η κάθε επίσκεψη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και κάθε συναλλαγή αφήνει ψηφιακά ίχνη. Αυτά τα ψηφιακά ίχνη χρησιμοποιούνται συχνά για την δημιουργία καταναλωτικού προφίλ. Η συλλογή των δεδομένων αυτών με τεχνολογίες όπως τα cookies εν αγνοία σας και χωρίς τη συγκατάθεσή σας συνιστά παράβαση του νόμου. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε να παραμείνετε ανώνυμος/η τόσο στην περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα όσο και στην συναλλαγή σας (στο βαθμό που αυτό μπορεί να είναι εφικτό ως προς την υλοποίηση της συναλλαγής).

Οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο περιλαμβάνονται όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις (13% ΦΠΑ) εκτός από τα έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη και εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παραγγελία ενώ τιμολογούνται στο τέλος της παραγγελίας επιπλέον της τιμής των επιλεχθέντων προϊόντων. Οι τιμές αυτές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία ειδοποίηση.

Το Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ" υποχρεούται σε έκδοση νόμιμου παραστατικού πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο).

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του www.e-kreopoleio.gr σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη.
Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας.

Το www.e-kreopoleio.gr ή Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ" δεν παρεμβαίνει και δεν διορθώνει τα δεδομένα που μεταφέρετε.

Το www.e-kreopoleio.gr ή Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ", δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του.
Τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για την δική σας εξυπηρέτηση από το www.e-kreopoleio.gr ή Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ".
Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες χωρίς την άδεια σας.

Όλα τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-kreopoleio.gr ή Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ"(συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων και φωτογραφιών) ανήκουν στο www.e-kreopoleio.gr ή Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ".
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας.

Το www.e-kreopoleio.gr ή Παραδοσιακό Κρεοπωλείο "ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ", μέσω των ηλεκτρονικών σελίδων παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προκύψουν διακοπές της σύνδεσης ή άλλα λάθη.

Χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές σελίδες της εταιρείας, η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.